Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.


iTet miljø, samfunnsansvar og kvalitet

I vårt selskap velger vi å engasjerer oss. Om det er på lokalpolitisk plan, bransjefora, klimaforeninger, idrettforeninger så gjør vi det for å bidra. Og være delaktig. Vi har over år satt fokus på vårt indre liv. Gjennom den kvalitet vi yter og hvordan vi påvirker det ytre miljø, men også gjennom å synliggjøre vårt samfunnsarbeid og samfunnsansvar.

 

Vårt ansvar - kvalitet og miljøpolitikk i iTet

 

Kvalitet og iTet

I iTet viser vi at kunden betyr alt for oss gjennom å fokusere på kvalitet i våre leveranser.Vi ønsker at våre kunder skal oppleve at vi holder det vi lover. Derfor velger vi å stadfeste vårt kvalitetsarbeid gjennom ISO9001 sertifisering av selskapet. Vår kvalitetssatsning bidrar til at vi holder våre egne arbeidsprosesser under overvåkning og dermed sørger for at disse bidrar til at vi når våre kvalitetsmålsettinger. Vi hjelper våre kunder med å utvikle seg gjennom leveranser og forvaltning av forretningskritiske IT-løsninger. Derfor stiller vi strenge krav til vår evne til å levere den kvalitet som innfrir våre kunders forventninger. Vårt kvalitetsarbeid er basert på våre verdier, kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 og evnen til å kontinuerlig forbedre oss.

Vi sier at kvalitet kommer innenfra – det er hver en av oss som bidrar til at du som kunde opplever at vi i iTet leverer som forventet.

iTet er NS-EN ISO9001:2015 sertifisert

 

Kunden
Du skal som kunde i iTet oppleve å bli tatt på alvor. Vi rådgir for å gi deg nødvendig avkastning i form av effektivisering, kostnadskutt eller tidsbesparelser slik at du når dine forretningsmessige mål. Våre verdier ansvarlig og pålitelig skal bidra til at du føler deg trygg som kunde av iTet.

Leveransen
Våre løsninger er modige, og skal gi kunden smart IT. I våre leveranser er vi derfor opptatt av å levere riktig første gang. Dette gjennom å bruke mennesker med riktig kompetanse og evne til å forstå kundens behov.

Opplevelsen
Ved å være kunde av iTet skal du føle at du blir ivaretatt også etter at leveransen er avsluttet. Vår jobb slutter dermed ikke når prosjektet avsluttes. Ditt forhold til oss lever så lenge vi ser muligheten til du kan forbedre din virksomhet.

iTet og miljø

iTet
“Vi jobber aktivt og målrettet for å kontinuerlig redusere vår direkte og indirekte påvirkning på det ytre miljø. Vi var CO2 nøytral i 2009 og vår målsetning er å ha et negativt utslipp i årene fremover. Dette gjøres gjennom reduksjon av eget CO2-utslipp og kjøp av klimakvoter” Dette er starten på vår miljøpolitikk, og på denne siden kan du lese litt mer om hvordan iTet jobber med miljø. Som en kontorbedrift er det klart at vi har tre viktige fokusområder og disse er beskrevet under. iTet er ISO 14001:2015 sertifisert og som vi sier det:

“Der iTet ligger foran – spares miljøet til de som kommer etter.”

iTets klimaregnskap for 2018

 

 

2018 var et år hvor iTet har drevet stabil drift av selskapet og det har ikke vært noen større endringsprosesser som har pågått. Dette gjør at den økningen vi så i 2017 på utslipp per ansatt nå er reversert, og iTet har det laveste utslippet siden målingene startet i 2008.

Dette er det 6 året på rad hvor det totale utslippet til iTet har vært redusert, og det er ekstra gledelig å melde at reduksjonen er på hele 39% sammenlignet med 2017. Utslippsreduksjonen har kommet på alle våre måltall, men spesielt bruk av bensin/diesel på firmabiler skiller seg ut med mer enn en halvering av utslippet.

Per ansatt så har vi de to foregående årene hatt en liten økning i utslippene, men for 2018 så snudde denne trenden og nedgangen fra fjoråret er på 33% sammenlignet med 2017. Også sammenlignet med den forrige rekorden for utslipp per ansatt så er reduksjonen betydelig med over 27%.

Vi mener reduksjonen kommer av en modenhet på bruk av video som erstatning for fysiske møter, og at vi både internt og mot kunder er blitt flinkere til å erstatte fysiske møter med møter via Teams eller Skype.

Hvis vi også ser på strømforbruk i vår datahall så ser vi at utskiftning av utstyr til mer strømgjerrig maskinvare også her gir positive resultater i redusert forbruk. Denne reduksjonen kommer til tross for implementering av en større kunde i datahallen sommeren 2018.

For 2019 forventer vi at utslippet vil stabilisere seg på 2018 nivået. Det er fortsatt et mål at utslippet skal reduseres og det er spesielt på bruken av fly vi forventer at denne nedgangen skal komme.

Egne utslipp
iTet jobber aktivt med å redusere egne utslipp. Vårt klimaregnskap oppdateres hvert kvartal og vi har fokus på transport som vår største utslippskilde. For å redusere disse utslippene har vi erstattet fly reiser med video/Lync møter, og alle firmabilene er erstattet med EL- og hybrid biler.

Dessverre så er det slik at ikke alle reiser kan erstattes med Video eller reisen gjennomføres med EL-bil. Der den ansatte bruker sin egen bil så bidrar vi også med en krone ekstra i kilometergodtgjørelse der den ansatte selv har en miljøvennlig bil. De utslippene som gjenstår og framkommer i vårt klimaregnskap kjøper vi FN godkjente klimakvoter inntil vi finner en løsning for å eliminere også disse utslippene.

Strøm
Strømforbruk er et tilbakevennende tema for IT bransjen. I iTet har vi lenge hatt fokus på dette og vi ble blant annet i 2009 Norges første godkjente Energy Star forhandler.

Vi ser at dette fokuset på strømforbruk har en positiv effekt på blant annet våre datasentraler. Med en kontinuerlig vekst siden oppstarten med mangedobling av datakraften, har det totale strømforbruket vært jevnt og er nå på sitt laveste noen sinne.

Selv om du ikke har en stor datasentral så er vi ganske sikre på at strøm til IT utstyr utgjør en stor del av den strømmen du bruker på ditt kontor. Snakk med oss om hvordan du kan velge de mest strømeffektive PC løsningene til din bedrift, og dermed spare miljøet og strøm.

Våre kunder
I følge en rapport som Gartner la frem så står IT bransjen for 4 % av verdens CO2 utslipp, men samtidig så kan smart IT bruk redusere verdens totale utslipp med 20 %. Vi har derfor som et av våre miljømål å vise våre kunder hvordan de kan miljøet med korrekt bruk av IT. Vi har tre hovedpunkter for hvorfor alle (også kontorbedrifter) skal tenke miljø:

Ideologi: Der iTet ligger foran spares miljøet til de som kommer etter!
Konkurransefortrinn: Dine kunder og ansatte ønsker å være miljøvennlig!
Økonomisk lønnsomt: De fleste utslipp koster mer enn de smaker!

Ta kontakt med oss på miljo@itet.no for å avtale et møte og en uforpliktende gjennomgang av hvordan du kan spare miljøet.

Vårt samfunnsansvar

Vi skaper våre verdier ut i fra de stedene vi er lokalisert. Med vårt mål om å bidra til en økonomisk bærekraftig utvikling, er vi opptatt av hvordan vi kan bidra til å skape lokal utvikling i våre omgivelser. vi bidrar med å skape arbeidsplasser som har positive økonomiske og sosiale ringvirkninger. Vi er også opptatt av hvordan vi kan bidra til å skape attraktive lokalsamfunn der mennesker ønsker å bo, leve og jobbe. I dette perspektivet er det viktig for oss å støtte opp under aktiviteter og organisasjoner som inspirerer og engasjerer og gir oss muligheten til å oppdage og oppleve. Derfor støtter vi organisasjoner og tiltak innen kultur, idrett og ideelle organisasjoner som alle bidrar til å skapet et samfunn som mennesker ønsker å være en del av.

PLAN Støttespiller 2018

 

Tilstede i lokalsamfunnet
iTet er tilstede i lokalsamfunnet gjennom aktivt medlemskap i ulike interesseorganisasjoner der hvor vi er lokalisert. Vi deltar i relevante fora med kunnskap, erfaring og ressurser for sammen med andre bedrifter å kunne bidra til vekst og utvikling. Mange av våre medarbeidere er sterkt opptatt og engasjert i det samfunnet de er en del av og engasjerer seg derfor på ulikt vis både lokalt, regionalt og nasjonalt. iTet har en målsetting om at alle medarbeidere i iTet skal delta i frivillig arbeid.

iTets samfunnsansvar
Vi erkjenner at vi er en del av et globalt samfunn og at vi må samspille med omgivelsene rundt oss. Derfor må vi være bevist våre handlinger, og konsekvensene av våre beslutninger slik at vi bidrar til en bærekraftig økonomisk utvikling. Når dagen er omme skal vi kunne stå til regnskap for vår innvirkning på samfunnet og være et positivt bidrag til en bærekraftig utvikling.

Vi er en virksomhet i vekst som erkjenner det ansvaret vi har til både menneskene i virksomheten, men også menneskene og miljøet i våre omgivelser. iTet skal være en aktør i næringslivet som legger til rette for at vi, våre kunder, samarbeidspartnere, eiere og samfunnet for øvrig utvikler seg i positiv retning.

Jenter i iTet
Det er en skjev kjønnssammensetning i IT-bransjen, hvorav andelen kvinner er omkring 25 % og andelen kvinnelige ledere er vesentlig lavere. Flere selskaper i bransjen bidrar positivt til å øke kvinneandelen, og tiltak de siste årene har gitt resultater. Vi er av den oppfatning at vårt selskap er tjent med en mer kjønnsbalansert sammensetning for å skape et mer mangfoldig og allsidig arbeidsmiljø, som igjen vil kunne skape bedre resultater.

Vi jobber for å øke andelen kvinnelige ledere og kvinneandelen generelt i selskapet.

Utdanning er viktig
Vi i iTet engasjerer oss for at flere skal ta en IT relatert utdanning. iTet og bransjen er avhengig av at det utdannes fagpersonell på flere nivå som har en IT-faglig bakgrunn. Derfor arbeider vi for at IT skal inn som en del av undervisningen fra grunnskolen gjennom programmeringsfagene. Vi ønsker også at det skal være en bred IT-teknisk utdanningsvei i videregående skole. Høyere utdanning på bachelor og masternivå innen IT er noe vi ønsker som den naturlig fagvei videre i våre lokalmiljøer. Våre erfaringer med å jobbe tett i bransjefora og sammen med utdanningsinstitusjonene viser seg å gi resultater. Et eksempel er IT:forum i Bodø, som over flere år har jobbet for at det må eksistere dataingeniørutdanning på flere av våre lokasjoner. Se mer på Universitetet i Tromsøs hjemmesider: https://uit.no/utdanning?omr=226998